Facebook игри - общи условия

Козметика от Мъртво море


Facebook игри - общи условия

 Общи условия Marelin Cosmetics при провеждане на игри във Facebook

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта която е организирана от Marelin Cosmetics GmbH DE 315943673, със седалище и адрес 76133 Karlsruhe, Leopoldstr.8, e-mail адрес beauty@marelin.de

Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на Организатора - www.marelin.de

І. Описание на играта, условия за участие

 1.  Играта се провежда онлайн, чрез уеб страницата и Facebook страницата

 2. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са харесали Facebook страницата:https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/

Участието в играта не е обвързано с покупка!

II. Участие

 1. За да заяви участие в играта, участникът трябва да осъществи последователно следните действия

 2. Да посети Facebook страницата https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/

 3. Да я хареса и сподели във Facebook, страницата https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/

 4. Да изпълни всички условия посочени в конкретната игра

 

III. Определяне на победителите

 1.  Победителите се избират на случаен принцип с Zufallsgenerator и се обевяват на на сайтаwww.marelin.de и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/

ІV. Награди, получаване на наградите

 1.  Победителите получават предварително обявената награда

 2.  Победителите се уведомяват чрез лично съобщение в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са обявени на сайта www.marelin.de и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/

 3.  Победителите трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес beauty@marelin.de в срок до 48 (четиридесет и осем) часа Изпратено потвърждение след това се счита за невалидно. Ако победителите откажат да получат наградата или не потвърдят данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 48часа., надградите се предоставят на следващите участници, които се избират на случаен принцип отново с Zufallsgenerator

 4.  Печелившите Участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.

 5.  Печелившите Участници получават наградата чрез куриер на адрес, предварително посочен от тях в потвърдителния e-mail. При неуспешно получаване (лицето не е било намерено на адреса), Печелившите Участници трябва да покрият разноските по повторното изпращане. При получаването на наградата съответният печеливш Участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо - предавателен протокол. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат Награда.

 6. С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че всяка предметнапечалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

V. Съгласие с Общите условия

 1. Чрез споделяне на страницата с посочения коментар по-горе, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

VI. Промени в Общите условия

 1.  С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора по всяко време от периода на играта.

 2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на www.marein.de и на Facebook страницата на Организатора и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

 3.  Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес: beauty@marelin.de до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

 4.  Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 5. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Играта, след публикуване на съобщениеза това на www.marelin.de и на Facebook страницата на Организатора.

VII. Права върху интелектуална собственост. Публичност

 1.  Всички Участници се съгласяват, че техни лични данни, могат да се използват от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет и Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и наградата й, както и продукти и услуги на Организатора.

 2.  Материалите, публикувани на интернет адресите https://www.facebook.com/MarelinCosmetics/ и на www.marelin.de, са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права.

 3. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само Участници изпълнили условието.

VIІI. Ограничаване на отговорността

 1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

 2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

 4. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 5. Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

ХII. Други условия

 1. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

 2. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 3. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4.  Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.
 5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.
 6. В играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 08.02.2019 г.