Общи условия

Козметика от Мъртво море


Общи условия

Декларация за защита на данните 

 

Много сме доволни, че се интересувате от нашата компания. Защитата на данните има особено висок приоритет за управлението на Marelin Cosmetics GmbH. Използването на уебсайта на Marelin Cosmetics GmbH по принцип е възможно без предоставяне на лични данни. Ако субектът на данни желае да използва специалните услуги на нашата компания чрез нашия уебсайт, може да се наложи обработка на лични данни. Ако обработването на лични данни се изисква и няма законово основание за такава обработка, обикновено получаваме съгласието на субекта на данните.

 

Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните и в съответствие със специфичните за страната разпоредби за защита на данните, приложими за Marelin Cosmetics GmbH. Чрез тази декларация за защита на данните нашата компания би искала да информира обществеността за вида, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни се информират за своите права чрез тази декларация за защита на данните.

 

Като администратор Marelin Cosmetics GmbH е реализирала множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Независимо от това, преносът на данни, базиран на Интернет, обикновено може да има пропуски в сигурността, така че да не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина всеки субект на данни е свободен да ни предава лични данни по алтернативни начини, например по телефона.

 

1. Определения

Декларацията за защита на данните на Marelin Cosmetics GmbH се основава на терминологията, използвана от европейските директори и регулатори при издаване на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде лесна за четене и разбиране както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали да обясним предварително използваните термини.

 

Ние използваме следните термини в тази декларация за защита на данните:

 

а) Лични данни

Личните данни са цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу „субект на данните“). Физическо лице се счита за разпознаваемо, ако пряко или косвено, по-специално чрез присвояване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, израз на физическата, физиологичната и др. може да се идентифицира генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на този физически човек.

 

б) субект на данните

Засегнатото лице е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора.

 

в) обработка

Обработката е всяка операция или серия от операции, извършвани с или без помощта на автоматизирани процеси във връзка с лични данни, като събиране, събиране, организация, организация, съхранение, адаптиране или модификация, четене, запитвания, използване, Разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, сравнение или свързване, ограничаване, заличаване или унищожаване.

 

г) ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка.

 

д) Профилиране

Профилирането е всякакъв вид автоматизирана обработка на лични данни, която се състои в това, че тези лични данни се използват за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, в частност на аспекти, свързани с работата, икономическата ситуация, здравето, личните данни Анализирайте или прогнозирайте предпочитанията, интересите, надеждността, поведението, местоположението или промяната на местоположението на това физическо лице.

 

е) псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат присвоени на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е обект на технически и организационни мерки, които гарантират, че личните данни не може да бъде възложено на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 

ж) Контролер или контролер

Лицето, отговорно или отговорно за обработването, е физическото или юридическото лице, публичният орган, агенцията или друг орган, който сам или заедно с други лица решава за целите и средствата за обработка на лични данни. Ако целите и средствата на тази обработка са посочени в правото на Съюза или в правото на държавите-членки, отговорното лице или специфичните критерии за назоваването им могат да бъдат предоставени съгласно правото на Съюза или правото на държавите-членки.

 

з) процесор

Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на отговорното лице.

 

i) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това органите, които могат да получават лични данни като част от конкретен мандат за разследване съгласно правото на Съюза или правото на държавите-членки, не се считат за получатели.

 

й) трета страна

Трета страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия и лицата, упълномощени да обработват личните данни под пряката отговорност на администратора или обработващия.

 

к) Съгласие

Съгласието е всеки израз на воля, даден доброволно от субекта на данните за конкретния случай по информиран начин и недвусмислено под формата на декларация или друг ясен потвърдителен акт, с който субектът на данни показва, че е съгласен с обработването на личните си данни е.

 

2. Име и адрес на контролера

Отговорни по смисъла на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби с характер на защитата на данните са:

Marelin Cosmetics GmbH

Leopoldstraße 8-ми

76133 Карлсруе

Германия

Тел .: 0721 470 468 99

Имейл: beauty@marelin.de

Уебсайт: www.marelin.de

3. Бисквитки

Уебсайтът на Marelin Cosmetics GmbH използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват и съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Множество уебсайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификационен номер на бисквитката. Идент. № на бисквитката е уникален идентификатор на бисквитката. Състои се от символен низ, чрез който уебсайтовете и сървърите могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който се съхранява бисквитката. Това дава възможност на посетените уебсайтове и сървъри да различават отделния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификатор на бисквитката.

Чрез използването на бисквитки Marelin Cosmetics GmbH може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за потребителите услуги, които не биха били възможни без настройката на бисквитките.

Бисквитка може да се използва за оптимизиране на информацията и офертите на нашия уебсайт в интерес на потребителя. Както вече споменахме, бисквитките ни позволяват да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайт, който използва бисквитки, например, не трябва да въвежда данните си за достъп всеки път, когато посещава уебсайта, защото това се поема от уебсайта и бисквитките, съхранявани в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната количка за пазаруване чрез бисквитка.

Съответното лице може да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт по всяко време чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Освен това бисквитките, които вече са зададени, могат да бъдат изтрити по всяко време с помощта на интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички обичайни интернет браузъри. Ако съответното лице деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, при определени обстоятелства не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат използвани в пълната си степен.

 

 

 

 

4. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Marelin Cosmetics GmbH събира серия от общи данни и информация всеки път, когато достъпът до уебсайта се извършва от субект на данни или от автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в лог файловете на сървъра. Може да се запишат следното: (1) използваните типове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който дадена система за достъп осъществява достъп до нашия уебсайт (т.нар. Референт), (4) под-уебсайтовете, които използват може да се контролира система за достъп на нашия уебсайт, (5) дата и час на достъп до уебсайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, които служат за предотвратяване на рискове в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

 

Когато използва тези общи данни и информация, Marelin Cosmetics GmbH не прави никакви заключения за съответното лице. По-скоро тази информация е необходима, за да (1) да достави правилно съдържанието на нашия уебсайт, (2) да оптимизира съдържанието на нашия уебсайт и рекламата за него, (3) да осигури дългосрочната функционалност на нашите системи за информационни технологии и технологията на нашия уебсайт и ( 4) да предоставят на органите на реда информация, необходима за правоприлагането в случай на кибератака. Следователно тези анонимно събрани данни и информация се оценяват статистически от Marelin Cosmetics GmbH с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, за да се осигури в крайна сметка оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на лог файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

 

5. Регистрация на нашия уебсайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора на данни, като предоставя лични данни. Кои лични данни се предават на лицето, отговорно за обработката на резултатите от съответната входна маска, използвана за регистрация. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за собствени нужди. Контролерът може да организира прехвърлянето към един или повече процесори, например доставчик на услуга за колетни услуги, който също използва личните данни изключително за вътрешна употреба, което се дължи на контролера.

 

Чрез регистриране в уебсайта на администратора, IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги на субекта на данните, се запазват и датата и часът на регистрация. Тези данни се съхраняват на фона, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и ако е необходимо, тези данни дават възможност за разследване на извършени престъпни престъпления. В това отношение съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на администратора на данни. По принцип тези данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаването им или предаването се използва за наказателно преследване.

 

Регистрацията на субекта на данни с доброволното предоставяне на лични данни служи на администратора на данни да предлага съдържание или услуги на субекта на данните, които поради естеството на въпроса могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните лица могат да променят личните данни, предоставени по време на регистрацията, по всяко време или да ги изтрият напълно от базата данни на администратора.

 

Контролерът на данни ще предостави на всеки субект на данни информация за това, какви лични данни за субекта на данните се съхраняват по всяко време при поискване. Освен това лицето, отговорно за обработката, поправя или изтрива личните данни по искане или съвет на субекта на данните, при условие че няма законови изисквания за запазване. Целият персонал на администратора е на разположение на субекта на данни като лице за контакт в този контекст.

 

6. Абонамент за нашия бюлетин

На уебсайта на Marelin Cosmetics GmbH потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина на нашата компания. Кои лични данни се предават на лицето, отговорно за обработката, когато поръчате бюлетина, се определя от използваната за тази цел входна маска.

 

Marelin Cosmetics GmbH информира редовно своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за оферти от компанията. Бюлетинът на нашата компания може да бъде получен от субекта на данните само ако (1) субектът на данни има валиден имейл адрес и (2) субектът на данните се регистрира за бюлетина. По правни причини ще бъде изпратен имейл за потвърждение на имейл адреса, въведен от субекта на данните за първи път за изпращане на бюлетина при процедура на двоен избор. Този имейл за потвърждение се използва за проверка дали собственикът на имейл адреса като съответното лице е разрешил получаването на бюлетина.

 

Когато се регистрираме за бюлетина, ние запазваме и IP адреса, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на компютърната система, използвана от засегнатото лице към момента на регистрация, както и датата и часа на регистрация. Събирането на тези данни е необходимо, за да може да разбере (възможно) злоупотребата с електронния адрес на субект на данни в по-късен момент и следователно служи за осигуряване на правна защита на администратора.

 

Личните данни, събрани, когато се регистрирате за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по имейл, ако това е необходимо за работата на бюлетинната услуга или за регистрация в това отношение, както би могло да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина или промени в техническите обстоятелства. Личните данни, събрани като част от услугата за бюлетин, не се предават на трети страни. Съответното лице може да анулира абонамента за нашия бюлетин по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данни ни е дал за изпращане на бюлетина, може да бъде отменен по всяко време. За целите на оттегляне на съгласието има съответна връзка във всеки бюлетин. Има и възможност да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уебсайта на администратора или да информирате контролера по друг начин.

 

7. Проследяване на бюлетини

Бюлетините на Marelin Cosmetics GmbH съдържат така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се даде възможност за запис на лог файл и анализ на файловете. Това позволява да се извърши статистическа оценка на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел Marelin Cosmetics GmbH може да разпознае дали и кога е бил отворен имейл от субект на данни и кои връзки в имейла са били извиквани от субекта на данните.

 

Такива лични данни, събрани чрез пикселите за проследяване, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и оценяват от администратора на данни, за да се оптимизира изпращането на бюлетина и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предавани на трети страни. Засегнатите лица имат право по всяко време да оттеглят отделната декларация за съгласие, свързана с това, която се прави чрез процедурата за двойно отказване. След отмяна тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. Ако се отпишете от бюлетина, Marelin Cosmetics GmbH автоматично го интерпретира като оттегляне.

 

8. Опция за връзка чрез уебсайта

Поради законовите разпоредби уебсайтът на Marelin Cosmetics GmbH съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашата компания, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес за така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данни се свърже с администратора на данни по имейл или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, ще бъдат автоматично запаметени. Такива данни, предавани доброволно от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват за целите на обработката или контакта със субекта на данните. Тези лични данни не се предават на трети страни.

 

9. Функция за коментар в блога на уебсайта

Marelin Cosmetics GmbH предлага на потребителите възможността да оставят индивидуални коментари по отделни публикации в блога, разположени на уебсайта на контролера. Блогът е портал, обикновено обществено достъпен, на който уебсайт, в който един или повече хора, които се наричат ​​блогъри или уеб блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така наречените блог публикации. Постовете в блога обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

 

Ако субектът на данни остави коментар към блога, публикуван на този уебсайт, в допълнение към коментарите, оставени от субекта на данните, информацията за времето на въвеждане на коментара и избраното от субекта на данните потребителско име (псевдоним) се запазват и публикуват. Освен това IP адресът, определен от доставчика на Интернет услуги на субекта на данни, също се записва. Този IP адрес се запазва от съображения за сигурност и в случай, че субектът на данни нарушава правата на трети страни, като публикува коментар или публикува незаконно съдържание. Следователно съхранението на тези лични данни е в собствен интерес на лицето, отговорно за обработването, така че при необходимост той да може да се експулсира в случай на нарушение. Събраните лични данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако такова прехвърляне се изисква от закона или не послужи като правна защита на администратора.

 

10. Абонамент за коментари в блога на уебсайта

Коментарите, направени в блога Marelin Cosmetics GmbH, по принцип могат да бъдат абонирани от трети страни. По-специално, възможно е коментаторът да се абонира за коментарите след коментар към определена публикация в блога.

 

Ако субектът на данни избере опцията да се абонира за коментари, администраторът изпраща имейл с автоматично потвърждение, за да провери два пъти дали собственикът на предоставения имейл адрес наистина е за тях опция е решил. Опцията да се абонирате за коментари може да бъде прекратена по всяко време.

 

11. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът на данни обработва и съхранява лични данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение или ако това е направено от европейския законодател или друг законодател в закони или разпоредби, кой от администраторите на данни е предмет, беше предоставено.

 

Ако целта на съхранение вече не се прилага или ако срокът за съхранение, предписан от европейската директива и доставчик на наредби, или друг отговорен законодател изтича, личните данни ще бъдат рутинно блокирани или изтривани в съответствие с нормативните разпоредби.

 

12. Права на субекта на данните

 

13. Наредби за защита на данните за приложението и използването на Facebook

Контролерът има интегрирани компоненти на компанията Facebook на този уебсайт. Facebook е социална мрежа.

 

Социалната мрежа е център за социални срещи, опериран в Интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да общуват във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или дава възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с фирмата информация. Facebook дава възможност на потребителите на социалната мрежа, наред с други неща, да създават частни профили, да качват снимки и мрежа чрез заявки за приятелство.

 

Facebook се управлява от Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Лицето, отговорно за обработката на лични данни, ако субектът на данни живее извън САЩ или Канада, е Facebook Ireland Ltd., площад 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Facebook (Facebook плъгин), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния Facebook Компонентът причинява представяне на съответния компонент на Facebook да бъде изтеглен от Facebook. Пълен преглед на всички Facebook плъгини можете да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Като част от този технически процес Facebook получава знания коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от съответното лице.

 

Ако субектът на данни е влязъл едновременно във Facebook, Facebook разпознава всеки път, когато достъпът до нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престоя им на нашия уебсайт, която конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субекта на данните. Тази информация се събира от компонента на Facebook и се присвоява на съответния акаунт във Facebook на съответното лице от Facebook. Ако съответното лице натисне един от бутоните на Facebook, интегриран в нашия уебсайт, например бутон „Харесвам“, или ако засегнатото лице направи коментар, Facebook присвоява тази информация на личния акаунт на потребителя във Facebook и съхранява тези лични данни ,

 

Facebook винаги получава информация чрез компонента на Facebook, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл във Facebook едновременно с достъп до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента на Facebook или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да бъде предадена във Facebook, той или тя може да попречи на предаването, като излезе от акаунта си във Facebook, преди да получи достъп до нашия уебсайт.

 

Политиката за данни, публикувана от Facebook, която е достъпна на https://de-de.facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Той също така обяснява кои опции за настройка предлага Facebook за защита на поверителността на субекта на данните. Освен това се предлагат различни приложения, които позволяват да се потисне предаването на данни във Facebook. Такива приложения могат да се използват от субекта на данните за потискане на предаването на данни във Facebook.

 

14. Правила за защита на данните за прилагането и използването на функции на партньорската програма Amazon

Контролерът на данни е интегрирал компоненти на Amazon на този уебсайт като участник в партньорската програма на Amazon. Компонентите на Amazon са проектирани от Amazon с цел изпращане на клиенти чрез реклами на различни уебсайтове на групата Amazon, по-специално в Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it и Amazon.es. Медитирайте BuyVIP.com срещу заплащане на комисионна. Контролерът може да генерира приходи от реклама, като използва компонентите на Amazon.

 

Оперативната компания на тези компоненти на Amazon е Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

 

Amazon поставя бисквитка върху системата за информационни технологии на субекта на данни. Какви са бисквитките вече беше обяснено по-горе. Всеки път, когато получите достъп до някоя от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Amazon, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните автоматично се подканва от съответния компонент Amazon да предостави данни на Да предава целта на онлайн рекламата и уреждането на комисионни на Amazon. Като част от този технически процес Amazon получава знания за личните данни, които Amazon използва, за да проследи произхода на поръчките, получени от Amazon, и впоследствие да даде възможност за комисионно таксуване. Освен всичко друго, Amazon може да разбере, че съответният човек е кликнал върху партньорска връзка на нашия уебсайт.

 

Съответното лице може да предотврати настройката на бисквитките от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Подобна настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Amazon да пусне бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Освен това бисквитките, които вече са зададени от Amazon, могат да бъдат изтривани по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми.

 

Допълнителна информация и актуалните разпоредби за защита на данните на Amazon могат да бъдат намерени на https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

 

15. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Google Analytics (с функция за анонимност)

Контролерът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функция за анонимизиране) на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализи. Уеб анализ е събиране, събиране и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услуга за уеб анализ събира данни, наред с други неща, от кой уебсайт субектът на данни е попаднал на уебсайт (т. Нар. Референт), кои подстраници на уебсайта са достъпни или колко често и за колко време е преглеждана подстраница. Уеб анализ се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

 

Операционната компания на компонента Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

 

Контролерът на данни използва добавянето "_gat._anonymizeIp" за уеб анализа чрез Google Analytics. С това допълнение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава и анонимизира от Google, ако достъпът до нашия уебсайт е от държава-членка на Европейския съюз или от друга страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира посещаващите потоци на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, наред с други неща, за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на онлайн доклади за нас, които показват дейностите на нашия уебсайт, и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

 

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данни. Какви са бисквитките вече беше обяснено по-горе. Чрез задаване на бисквитката, Google е в състояние да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните се задейства автоматично от съответния компонент на Google Analytics За предаване на данни до Google за целите на онлайн анализа. Като част от този технически процес Google получава знания за личните данни, като например IP адреса на субекта на данните, който Google използва, наред с други неща, за да проследи произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да активира изявленията на комисионната.

 

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е направен достъп и честотата на посещенията на нашия уебсайт от заинтересованото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се прехвърлят на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да споделя тези лични данни, събрани чрез техническия процес, с трети страни.

 

Съответното лице може да предотврати настройката на бисквитките от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Подобна настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да пусне бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Освен това бисквитка, която вече е зададена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

 

Освен това субектът на данни има възможност да възрази и да предотврати събирането на данни, генерирани от Google Analytics, свързани с използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google. За да направите това, заинтересованото лице трябва да изтегли и инсталира добавка на браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка на браузъра казва на Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещения на уебсайтове не могат да бъдат предавани на Google Analytics. Google смята инсталирането на добавката на браузъра за възражение. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните бъде изтрита, форматирана или преинсталирана в по-късен момент, субектът на данни трябва да инсталира отново добавката на браузъра, за да деактивира Google Analytics.Ако добавката на браузъра е деинсталирана или деактивирана от засегнатото лице или от друго лице, което е в тяхната сфера на влияние, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката на браузъра.

 

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google можете да намерите на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics се обяснява по-подробно под тази връзка https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

16. Правила за защита на данните за приложението и използването на Instagram

Контролерът има интегрирани компоненти на услугата Instagram на този уебсайт. Instagram е услуга, която се квалифицира като аудиовизуална платформа и дава възможност на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

 

Instagram се управлява от Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 първи етаж, Менло Парк, Калифорния, САЩ.

 

Всеки път, когато има достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от контролера и в която е интегриран компонент на Instagram (бутон Insta), интернет браузърът в системата на информационните технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на Instagram подкани да изтеглите представяне на съответния компонент от Instagram. Като част от този технически процес Instagram получава знания коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от субекта на данните.

 

Ако субектът на данни е влязъл в Instagram по едно и също време, Instagram разпознава всеки път, когато субектът на данните ни получава достъп до нашия уебсайт и за целия период на престоя им на нашия уебсайт, която конкретна подстраница посещава субекта на данните. Тази информация се събира от компонента Instagram и се присвоява на съответния Instagram акаунт на субекта на данните от Instagram. Ако субектът на данни натисне един от бутоните на Instagram, интегриран в нашия уебсайт, данните и информацията, предавани с него, се присвояват на личния потребителски акаунт в Instagram на субекта на данните и се запазват и обработват от Instagram.

 

Instagram винаги получава информация чрез компонента на Instagram, че съответният човек е посетил нашия уебсайт, ако съответният човек е влязъл в Instagram едновременно с достъп до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответният човек кликва върху компонента на Instagram или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да бъде предадена в Instagram, те могат да попречат на предаването, като излязат от акаунта си в Instagram, преди да влязат в нашия уебсайт.

 

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

17. Начин на плащане: Правилата за защита на данните за PayPal като метод на плащане

Контролерът е интегрирал PayPal компоненти на този уебсайт. PayPal е доставчик на онлайн платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal акаунти, които представляват виртуални частни или бизнес акаунти. PayPal също има възможност за обработка на виртуални плащания чрез кредитни карти, ако потребителят няма PayPal акаунт. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес, поради което няма класически номер на акаунт. PayPal дава възможност за започване на онлайн плащания към трети страни или за получаване на плащания. PayPal също действа като попечител и предлага услуги за защита на купувачите.

 

Европейската операционна компания на PayPal е PayPal (Европа) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., Boulevard Royal 22-24, 2449 Люксембург, Люксембург.

 

Ако съответното лице избере „PayPal“ като опция за плащане по време на процеса на поръчка в нашия онлайн магазин, данните на съответното лице се предават автоматично на PayPal. Избирайки тази опция за плащане, субектът на данните се съгласява с предаването на лични данни, необходими за обработка на плащанията.

 

Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон или други данни, които са необходими за обработка на плащанията. За обработка на договора за покупка са необходими и лични данни, свързани със съответната поръчка.

 

Целта на предаването на данните е обработк